Mantras for Surya Namaskar

  1. Oong shriang vidyang vali kali katkeshat sarwarth sadhnaye swaha.
  2. Oong shriang hariang hara hungsaha suryaye namane swaha.
  3. Oong shirang harang hariang harong hariang harong hara suryaye moortaye swaha.
  4. Oong shirang haring kangh kha lokaye sarv murtiyae swaha.
  5. Oong hoong martandaye swaha.
  6. Oong namo bhagwate suryaye swaha.
  7. Oong sarav-atmane suryaye swaha.